Thừa kế tài sản ở nước ngoài

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Thừa kế tài sản ở nước ngoài

a) Theo quy định tại Điều 768 Bộ luật dân sự 2005 (BLDS) về thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài thì “Năng lực lập di chúc, thay đổi và hủy bỏ di chúc phải tuân theo pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân”và hình thức của di chúc “phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc”.

Trong trường hợp cụ thể người lập di chúc là công dân Việt Nam và lập di chúc tại Việt Nam nên về hình thức của di chúc phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam (từ Điều 649 đến Điều 661 BLDS).

b) Tuy nhiên, tài sản liên quan đến quan hệ thừa kế (theo di chúc này) lại ở nước ngoài nên theo quy định tại Điều 766 BLDS về quyền sở hữu tài sản tại nước ngoài thì: “Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản, nội dung quyền sở hữu đối với tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó”. Khoản 2 Điều 767 BLDS về thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài cũng quy định: “Quyền thừa kế đối với bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó”.

Như vậy, nội dung của di chúc trong trường hợp cụ thể này phải tuân theo pháp luật dân sự của Trung Quốc. Bạn cần tìm hiểu các quy định cụ thể của luật dân sự Trung Quốc về quyền thừa kế của người nước ngoài đối với bất động sản trên lãnh thổ Trung Quốc.

2. Thủ tục lập di chúc: Di chúc cần được lập thành văn bản. Trong nội dung của di chúc cần thể hiện rõ một số yếu tố cơ bản như ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản …Do di chúc này được thực hiện ở nước ngoài nên di chúc cần được công chứng hoặc chứng thực.

3. Về thủ tục khai nhận di sản thừa kế : Như đã nêu ở trên, việc khai nhận di sản thừa kế ở Trung Quốc phải tuân theo các quy định của pháp luật Trung Quốc về thừa kế bất động sản. Người được thừa kế cần liên hệ với một tổ chức hành nghề luật sư ở nơi có tài sản để tìm hiểu và được tư vấn cụ thể.

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác